HL-RC 无线温湿度记录器

 1. LOG-HC2-RC EN

  HL-RC-B - 无线记录器

  无线温湿度记录433,92 MHz器带电池监控

  更多信息
 2. LOG-DS-EXT

  HL-DS-EXT - 无线接收器

  USB无线接收器433.92 MHz,用于记录器带电池监控 更多信息
 3. LOG-HC2-RC-US (with white HC2 probe)

  HL-RC-B-US

  无线温度记录仪915 MHz,带电池监控

  更多信息
 4. LOG-DS-EXT-US

  HL-DS-EXT-US

  USB无线接收MHz器用于记录器带电池监控,(美版) 更多信息
 5. 433 MHz Ground Plane Antenna

  LOG-AN-GP433

  特点
  • 使用433.92 MHz,该频率不用于美国市场
  • 工业天线用于改善接收信号,增加接收范围
  • 室内室外都适用
  • 包含2.5米同轴电缆
  • 尺寸 (Ø x H): 190 mm x 460 mm

  更多信息